Onderwijs

Een kind brengt een groot deel van zijn tijd door op de basisschool. Dit is noodzakelijk om een goede basis te vormen voor verdere studieontwikkeling, om straks een volwaardige plek in de maatschappij in te nemen en om zich tot een evenwichtig persoon te ontplooien.
Wij vinden het daarom erg belangrijk om –naast kennisdoelen, het overbrengen van kennis- vooral vaardigheidsdoelen centraal te stellen in ons onderwijs.

In onze visie is het richten op vaardigheidsdoelen van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Enkele voorbeelden zijn: kunnen samenwerken, kunnen discussiëren, kunnen presenteren, informatie kunnen opzoeken, onderzoeken kunnen doen en kunnen plannen.
De doelen die wij centraal stellen worden tijdens de lessen expliciet benoemd en zijn voor iedereen concreet zichtbaar in het klaslokaal. Dit maakt de kinderen bewust,betrokken en deelgenoot van waar we mee bezig zijn.

Deze manier van werken is sterk aanwezig binnen het International Primary Curriculum, kortweg IPC. Dit is een integraal, thematisch en creatief leerplan voor leerlingen van 4-12 jaar en richt zich op de creatieve en zaakvakken binnen het basisonderwijs.

Naast het vergroten van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden binnen de vakgebieden op school, vinden wij het ook erg belangrijk om de kinderen persoonlijk te laten groeien. Een gedegen sociaal emotionele ontwikkeling is onontbeerlijk om straks evenwichtig in onze huidige samenleving een plaats in te nemen. Vandaar ook dat het bijbrengen van waarden en normen bij ons hoog in het vaandel staan. Samen met de kinderen maken we afspraken die ervoor moeten zorgen dat we met respect met elkaar omgaan, waardering hebben voor elkaar en verdraagzaam zijn naar elkaar. Op De Esdoorn moet iedereen zich veilig en geaccepteerd voelen.

Geen kind is hetzelfde. Binnen een groep zijn er grote verschillen. En toch willen we ieder kind afzonderlijk het beste geven. Passend onderwijs geeft ons de mogelijkheden om kinderen dát aan te bieden waar zij aan toe zijn.

Last but not least vinden wij het erg belangrijk dat een ieder met plezier naar school gaat. Het moet gezellig zijn op school; er moet een fijne sfeer zijn om met elkaar te werken, te spelen, te leren, om te gaan. Onze excursies, voorstellingen, het pleinfeest, tentoonstellingen dragen er zeker aan bij dat iedereen het op De Esdoorn enorm naar z’n zin heeft!

Ipc

Op onze school werken we met het IPC. In de groepen 3 t/m 8 vindt dit plaats op de middagen. In groep 1/2 is het werken aan IPC de leidraad gedurende de hele dag. Uitgangspunten hierbij zijn: focus op vaardigheidsdoelen, vraaggestuurd leren (waarbij kinderen op onderzoek gaan naar antwoorden op eigen leervragen), hersenvriendelijk leren, gezamenlijke kennisconstructie en zelfstudie. In de middag worden de zaakvakken en creatieve vakken thematisch behandeld. ICT speelt hierin een vanzelfsprekende rol. De vakken worden wel apart gegeven, maar hebben allemaal een link met het thema waarover op dat moment wordt geleerd. Werkwijzen waarmee de kinderen te maken krijgen zijn: meervoudige intelligentie, samenwerken, zelfstandig werken, studievaardigheden en beoordelen van eigen ontwikkeling. We worden hierbij ondersteund door IPC Nederland.


De ouders worden aan het begin van elk thema d.m.v.  
een ouderbrief geïnformeerd over wat de kinderen leren (leerdoelen) bij het thema. Binnen het IPC is er alle ruimte voor 21ste eeuwse vaardigheden die essentieel zijn om kinderen voor te bereiden op hun toekomst.

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl