Zorg


Leerlingvolgsysteem

Van iedere leerling worden gegevens bijgehouden. Deze worden gebruikt voor de leerlingbespreking, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De intern begeleider beheert het CITO- leerlingvolgsysteem (LVS).

Regelmatig bespreken de leerkrachten met de intern begeleider de groepsresultaten. De leerkrachten rapporteren minstens twee keer per jaar aan de ouders. Dit zijn bij ons de welbekende 10-minuten gesprekken.

Gaat het iets moeilijker...

Als u of een leerkracht zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kan het zijn dat uw kind ergens moeite mee heeft. Dit kan zijn op het gebied van rekenen, taal, met concentratie maar ook met samen spelen of samenwerken. We overleggen dan welke hulp gewenst is en nemen samen vervolgstappen. Toch kan het voorkomen dat we zelf niet over voldoende mogelijkheden beschikken om de situatie van uw kind te verbeteren. Dan zullen we, samen met u, gepaste hulp zoeken.

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De scholen van ons samenwerkingsverband PassendWijs hebben afspraken gemaakt over de basisondersteuning die in elke school geboden wordt. Naast deze basisondersteuning kan er op scholen extra ondersteuning geboden worden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

We hebben de intentie om kinderen hier op school te ondersteunen in plaats van ze te verwijzen. Hierbij denken we altijd vanuit kansen en niet vanuit belemmeringen.

Dit alles doen wij in nauwe samenwerking met de ouders. Betrokkenheid is belangrijk voor ons. Alles zal in nauw overleg en samenwerking met de ouders plaatsvinden. De relatie ouder-leerling-leerkracht staat hierbij centraal.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl