Het volgen van kinderen en extra ondersteuning

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen en extra ondersteuning binnen de school

Wij vinden het erg belangrijk dat de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig wordt bijgehouden zodat wij bijzonderheden tijdig kunnen signaleren.

De start voor een LVS wordt al gemaakt in de vorm van een oudervragenlijst. De ouder van een nieuwe leerling krijgt een vragenlijst met vragen over o.a. de gezondheid, het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van het kind. Wij horen graag wat u opvalt aan uw kind of hoe u vindt dat uw kind iets doet. Zoals: heeft het vaak last van de oren, allergieën, andere ziekten, dyslexie in de familie, vindt u dat uw kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft, etc. Wij verwerken deze gegevens in ons leerlingvolgsysteem. Daarnaast krijgen wij het overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.

Meerdere malen per schooljaar wordt Mijn RapportFolio (MRF) ingevuld door de leerkrachten en leerlingen. Het is een digitaal document van het kind, leerkracht en ouders.

Mijn RapportFolio bestaat uit meerdere onderdelen.

 • Prikbord: Leerlingen, ouders en leerkrachten kunnen hier teksten, foto's of filmpjes downloaden van zaken waar de leerling trots op is.
 • Zo ben ik: Hier vullen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 en kinderen van de groepen 5 t/m 8 in hoe ze zijn. Denk hierbij aan: behulpzaam zijn, vriendschappen hebben, betrokken zijn, hulp komen vragen, etc
 • Zo werk ik: De leerkrachten van groep 1 t/m 4 en de leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen hierin hoe ze werken. Denk hierbij aan: start snel aan een opdracht, ruimt alles netjes op, kan samenwerken, is kritisch over zijn eigen werk, etc.

Daarnaast worden alle vakgebieden zoals taal (lezen, spelling, werkwoordspelling (gr 7 en 8), grammatica, stellen/schrijven, Engelse taal, begrijpend luisteren/lezen, mondelinge vaardigheid), rekenen, IPC en motoriek-gym beoordeelt.

In MRF kan men zien waar de kinderen staan op basis van de leerlijn voor alle vakgebieden voor dat schooljaar. Loopt het kind met de leerlijn mee, loopt het vooruit/weet het al meer dan nodig is of blijft het kind wat achter?

Voor het vakgebied IPC, geeft zowel de leerkracht als het kind (vanaf groep 5) aan hoe hun ontwikkeling verloopt. 

Als bijlage worden, twee keer per jaar, de uitslagen van de IEP-toetsen toegevoegd.

Het MRF is een dynamisch document dat door het jaar heen door de leerkrachten, en in de bovenbouw ook door de kinderen, wordt in- en aangevuld. Op drie momenten in het jaar (november, maart en juli) wordt deze informatie door de leerkracht compleet gemaakt. Naar aanleiding daarvan wordt u als ouders in november en maart uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Hiervoor kunt u zich inschrijven via Klasbord. 

De laatste ronde 10-minutengesprekken aan het einde van het schooljaar zijn facultatief. Dit betekent dat u alleen intekent als u de leerkracht wilt spreken. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht u in deze laatste ronde uitnodigt voor een gesprek.

Mocht u zich zorgen maken over uw kind dan kunt u na schooltijd altijd een afspraak maken met de leerkracht.

Voor een overzicht van de rapportages van MRF en gespreksmomenten zie het Informatie ABC onder 'Rapportage'. 

OBS de Esdoorn | Het volgen van kinderen en extra ondersteuning, mijn-rapportfolio-en-basisschool-apps-0d1ec17a

Aan de hand van de resultaten en observaties wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerling. Dan wordt per vakgebied bepaald in welke instructiegroep (hulp-, basis-of plusgroep) het kind komt. Wanneer een leerling erg veel afwijkt van de reguliere leerroute, dan maken we een ontwikkelingsperspectief waarin we individuele doelen stellen en evalueren. Ouders zijn hiervan altijd op de hoogte.

We proberen het onderwijs goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat alle kinderen passend onderwijs ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. We streven er bij ons op school zoveel mogelijk naar tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van alle kinderen.

Wanneer wij ondanks alle extra hulp in de groep onvoldoende ontwikkeling bij een kind zien, dan gaan wij in overleg met ouders en ons samenwerkingsverband PassendWijs. 

Tijdens een overleg kijken wij, samen met de ouders, of er mogelijkheden zijn het kind met een arrangement, binnen de school, onderwijs op maat te bieden of dat een speciale (basis)school beter aan de onderwijsbehoeften van het kind voldoet.

Zijn de problemen meer op taalgebied dan schakelen wij Kentalis in. Meer informatie hierover krijgt u via Kentalis.

De Intern Begeleider (IB-er) heeft de taak de groepsleerkrachten te begeleiden en/of te ondersteunen bij hun activiteiten rond leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Als het nodig is schakelt de IB-er externe instanties in of heeft overleg met, bijv. een orthopedagoog, jeugdarts, logopediste, schoolmaatschappelijk werker of fysiotherapeut. Voor meer informatie over externe instanties die ingezet kunnen worden zie het Informatie ABC onder 'externe instanties'.

Op school zijn in de orthotheek diverse materialen en middelen aanwezig, die ertoe kunnen bijdragen dat de extra hulp een zo goed mogelijk resultaat oplevert.

Omgaan met extern advies

Soms komt het voor dat ouders op eigen initiatief of op advies van bijvoorbeeld een specialist een onderzoek voor hun kind laten verrichten. Ten aanzien van het signaleren, diagnosticeren en adviseren door niet aan onze school verbonden deskundigen, hebben alle scholen in ons samenwerkingsverband de volgende afspraken gemaakt:

 • De externe deskundige moet geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen.
 • De externe deskundige moet over voldoende expertise beschikken ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen en deze expertise moet aantoonbaar zijn.
 • Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar het hele kind gekeken wordt en niet alleen intelligentie vastgesteld wordt.
 • Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar ook op gericht te zijn.
 • De school is alleen dan bereid het advies van een externe deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders ook pedagogische/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport.
 • Bij het advies wordt mede rekening gehouden met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting.
 • De externe deskundige moet bereid zijn het adviesrapport mondeling op school te komen toelichten en eventueel direct handvatten voor de praktijk te geven.
 • De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies van de school (met instemming van de directie) is uitgegaan.

Dyslexie en dyslexieverklaring

Bij sommige leerlingen verloopt het leesproces moeizamer dan bij het gemiddelde kind. Soms wordt er dan gedacht aan dyslexie. Wij hanteren een dyslexieprotocol. Kinderen waarbij we kenmerken zien van dyslexie, krijgen binnen de groep extra gerichte oefening met lezen en/of spelling. Het is voor de school niet noodzakelijk hierbij een dyslexieverklaring te hebben. Deze verklaring verandert de wijze waarop we op dat moment met het kind oefenen niet. We maken een uitzondering wanneer wij denken dat een kind niet zonder hulpmiddelen (digitale ondersteuning/vergrote versie) binnen onze school kan functioneren. In die gevallen kunnen ouders een dyslexie onderzoek bij de gemeente aanvragen.

Verrijking en verdieping

Op De Esdoorn gaan we om met verschillen. We bieden kinderen die behoefte hebben aan meer verdieping/verrijking extra uitdaging.

Om te weten welke kinderen hiervoor in aanmerking komen gebruiken wij ons IEP-LVS en het DHH-PO (Digitaalhandelings Protocol Begaafdheid- Primair Onderwijs). DHH is een digitaal systeem voor identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs en is gericht op het handelingsgericht werken.
DHH bestaat uit de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Elke module helpt een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding zo goed mogelijk vorm te geven. We kunnen gebruik maken van concrete tips en handvatten. Ouders worden betrokken bij het proces van Signalering en Diagnostiek. Daarnaast is DHH gericht op de inbreng van de leerling zelf. Door te praten met de leerling vergroten we de kans op een succesvolle begeleiding.

Binnen de vakgebieden taal en rekenen is er binnen de methode de mogelijkheid om kinderen extra uit te dagen. Is dit onvoldoende dan zetten we methodes in zoals RekenXL, Rekenpanda en diverse andere materialen. 

Voor leerlingen die hoog scoren in het DHH en naast extra verdieping ook verrijking nodig hebben is er een bovenschoolse Plusklas in samenwerking met Sunte Werfert. Hier wordt vooral aandacht geschonken aan het 'leren leren' (werkhouding, werken volgens plan, manieren van leren), leren denken (analytisch, praktisch en creatief) en leren (voor het) leven (inzicht in jezelf en omgaan met anderen).

Passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.

Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om in nieuwe regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van SWV (samenwerkingsverband) PassendWijs. Ons schoolbestuur, Wonderwijs, heeft zich net als de andere schoolbesturen in de regio bij PassendWijs aangesloten. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Wat is Passend Onderwijs?
Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Algemeen gesproken begint dat gewoon op school in de klas. Het kan voorkomen dat kinderen extra ondersteuning nodig hebben. Daarom hebben we op onze school een ondersteuningsstructuur ontwikkelt die voorziet in extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. Met onze ondersteuningsstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen.

Wat onze mogelijkheden zijn kunt u hier lezen in ons Schoolondersteuningprofiel (SOP).

In het SOP staat uitvoerig beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden, welke expertise wij in huis hebben en waar onze ambities voor de komende jaren liggen.

Als de basisondersteuning niet voldoende is

Wanneer wij denken niet aan de onderwijsbehoeften van een kind te kunnen voldoen dan delen wij onze zorgen met de ouders. Wij gaan dan advies vragen bij het samenwerkingsverband of dat een kind mogelijk in aanmerking komt voor een arrangement, waardoor wij het onderwijs kunnen bieden dat een kind nodig heeft. Een arrangement kan in de vorm van extra middelen om extra begeleiding aan de leerling te kunnen bieden en/of in de vorm van observatie en advies door iemand van het ondersteuningsteam, met als doel om de expertise m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van de leerling te vergroten. Wanneer een arrangement onvoldoende aanvullingen/aanpassingen oplevert zullen wij met u op zoek gaan naar een school die het best bij een kind en zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften past.

U kunt ook de volgende websites raadplegen: Rijksoverheid Passend Onderwijs

Voordat we weten of kinderen extra ondersteuning nodig hebben en welke ondersteuning dan specifiek, kunnen wij een beroep doen op verschillende instanties. Ook kunnen wij deze instanties inschakelen voor de ondersteuning van ouders.

Informatie ABC

Heeft u een praktische vraag? De kans is groot dat het antwoord hierop te vinden is in de Informatie ABC.

Contact

OBS de Esdoorn
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481 - 371349
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie 'Scholen op de kaart' voor meer informatie over onze school.

Klik hier voor Het handboek voor Privacy 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Peters. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Cookie instellingen