Leerplicht (verlof en schoolverzuim)

Verlof en schoolverzuim

Wij volgen de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden.

Enkele voorbeelden hiervan:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren,
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten,
  • verhuizing (1 dag),
  • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten,
  • overlijden van bloed- of aanverwanten,
  • viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag),
  • viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

Om toestemming te krijgen moeten ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen bij de directeur. 

Aanvraagformulier Verlof buiten schoolvakanties

Aanvraagformulier Verlof gewichtige omstandigheden

Wanneer het een aanvraag boven de 10 schooldagen betreft moet u zich wenden tot de leerplichtambtenaar. De directeur of de leerplichtambtenaar beoordeelt, op basis van de mogelijkheden in de Leerplichtwet, of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof.

In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar. Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.

  • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders. School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig - door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing.
  • Als een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in.
  • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden. Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven. 

Sancties bij ongeoorloofd verzuim

De inzet van de leerplichtambtenaar is niet vrijblijvend. Als het verzuim voortduurt, als de eerdergenoemde contacten onvoldoende resultaat opleveren of wanneer er sprake is van luxeverzuim, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. Dit kan leiden tot een verwijzing naar Bureau Halt of tot strafvervolging door de Officier van Justitie. De rechter kan hierop besluiten om een straf en/of een geldboete op te leggen. Ook kan er verplichte hulpverlening of Jeugdreclassering, opgelegd worden.

Wat doet het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Midden-Gelre?

Het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) voert de leerplichttaken uit voor acht gemeenten in Arnhem en omgeving. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat ouders, leerlingen en scholen de Leerplichtwet naleven en draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Als er sprake is van verzuim of dreigend verzuim, kan de leerplichtambtenaar bemiddelen en begeleiden bij problemen en kan helpen bij het verwijzen naar hulpverleningsinstanties. Ook zet de leerplichtambtenaar zich in om, samen met ouder(s) en hulpverlenende instanties, een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen die door omstandigheden thuis zitten. Kijk voor meer informatie op https://www.rblmidden-gelre.nl/.

Ziekmelden leerlingen

Dagelijks registreert de leerkracht de afwezigheid van de leerlingen.

Als uw kind ziek is of niet op school komt dan vragen wij u dit voor 8.20 uur of zo spoedig mogelijk door te geven aan school. Het ziekmelden van uw kind kan via Klasbord. Mocht u dat zijn vergeten dan is de kans groot dat school contact met u opneemt om te vragen waarom de leerling niet op school is.

Informatie ABC

Heeft u een praktische vraag? De kans is groot dat het antwoord hierop te vinden is in de Informatie ABC.

Contact

OBS de Esdoorn
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481 - 371349
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie 'Scholen op de kaart' voor meer informatie over onze school.

Klik hier voor Het handboek voor Privacy 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Peters. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Cookie instellingen