Twijfel over het bieden van begeleiding

Wanneer de school bij toelating twijfelt of ze begeleiding kan bieden

Leerlingen die extra ondersteuning vragen

Onze school heeft als taak voor ieder kind een zoveel mogelijk afgestemd onderwijsaanbod te realiseren. In de wet passend onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Dat doen wij dus ook. De schriftelijke aanmelding betekent in de praktijk dat ouders een aanmeldingsformulier van de school invullen en ondertekenen. Dit moet minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Ouders hebben informatieplicht, dat betekent dat zij verplicht zijn informatie over hun kind te geven.
Het aanmeldingsformulier, de intake, eventueel aangevuld met informatie van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, zijn een belangrijke basis voor de school om vast te stellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding stelt de school zich de volgende vragen:

  • Wat is nodig om het kind op de school te laten functioneren?
  • Welke mogelijkheden ziet de school?
  • Is de school in staat de begeleiding te bieden?

Voordat de school overgaat tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden.
De school kent ook haar onmogelijkheden in het begeleiden van kinderen:

  • Een zodanige verstoring van rust en veiligheid binnen de groep, waardoor het leerproces van groepsgenoten wordt belemmerd.
  • Een zodanige samenstelling van de groep waardoor wij het kind niet de aandacht kunnen geven die het nodig heeft.
  • In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod dient het onderwijs te prevaleren.
  • De vraag of er voldoende expertise aanwezig is op school of te regelen is.

Een plaatsing in het regulier basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs.

De volgende stappen worden gezet als de school twijfelt of ze de begeleiding kan bieden:

Informatie verzamelen

  • Schriftelijke informatie opvragen bij ouders/verzorgers en relevante instellingen; ouders hebben informatieplicht.
  • De school neemt een beslissing over de toelating binnen 6 weken. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met nog eens 4 weken.
  • Op grond van de informatie maakt de school een afweging om wel of niet te plaatsen.

Afweging

Als de school twijfelt, kan een deskundige geconsulteerd worden of vindt een interne bespreking op school plaats. Er wordt onderzocht wat de leerling, de leerkracht en de ouders nodig hebben om de begeleiding te bieden. De school kan extra ondersteuning (een zogenaamd arrangement) inzetten om de begeleiding vorm te geven. De school stelt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) op.
Het kan voorkomen dat de school nog geen beslissing over plaatsing kan nemen en vindt er een onderzoek plaats om de vragen die de school nog heeft te beantwoorden. Ouders wordt dan om toestemming gevraagd en geïnformeerd over de vragen die er nog zijn en worden uitgenodigd bij de bespreking. Termijn: als de periode van 6 weken na aanmelding door ouders is verstreken, krijgen ouders een brief waarin staat dat de termijn met 4 weken wordt verlengd, de reden wordt dan ook genoemd. Mocht de school na 10 weken nog niet tot een besluit tot plaatsing zijn gekomen dan schrijft de school tijdelijk in.

Besluitvorming

Op basis van de informatie en de eventuele onderzoeken wordt een besluit over toelating genomen. Bij dit overleg zijn verschillende disciplines aanwezig: de intern begeleider, de directeur, de leerkracht, eventueel de orthopedagoog, etc.
Mogelijkheid 1: plaatsing is toch haalbaar zonder extra ondersteuning (school schrijft in).
Mogelijkheid 2: plaatsing is haalbaar met extra ondersteuning. De school zet extra ondersteuning in (school schrijft in).
Mogelijkheid 3: plaatsing is niet haalbaar.
Bij alle genoemde mogelijkheden worden ouders betrokken.

Vervolg bij niet plaatsen

Als onze school de leerling de extra ondersteuning niet kan bieden, gaan wij een passende onderwijsplek op een andere school zoeken. Dat kan een reguliere school zijn, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, de wensen van ouders en de mogelijkheden van scholen.
Als het gaat om een (tijdelijke) plaatsing binnen een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs, dan vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan (TLV). Als het samenwerkingsverband geen TLV afgeeft, gaat de school op zoek naar een andere passende plek voor het kind.

Als ouders het niet eens zijn met de genomen beslissing

Ouders kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school of Landelijke Klachtencommissie:

LKC, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. ( https://onderwijsgeschillen.nl/)

 

Alle afspraken over extra ondersteuning in de vorm van arrangementen dan wel een toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, vindt u op de website van het samenwerkingverband PassendWijs:  

Direct naar informatie voor ouders en verzorgers: https://www.swv-passendwijs.nl/ouders-en-verzorgers/

Hier vindt u ons schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat wij als school te bieden hebben op het gebied van extra ondersteuning.

Informatie ABC

Heeft u een praktische vraag? De kans is groot dat het antwoord hierop te vinden is in de Informatie ABC.

Contact

OBS de Esdoorn
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481 - 371349
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie 'Scholen op de kaart' voor meer informatie over onze school.

Klik hier voor Het handboek voor Privacy 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Peters. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Cookie instellingen