Onze visie op onderwijs

Wij zijn een school waar de mogelijkheden en talenten van kinderen centraal staan. Daarom is persoonsvorming en respectvol omgaan met anderen en met de wereld om ons heen voor ons belangrijk. Ons leren richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden binnen betekenisvolle contexten; kennis en inzicht worden hierdoor aanzienlijk vergroot. Het is het leerproces dat we belangrijk vinden. Deze vorm van onderwijs stimuleert het eigenaarschap, de zelfstandigheid en de samenwerking van iedereen in onze school. Een goede sfeer en plezier in leren zijn belangrijke voorwaarden om onze visie tot bloei te laten komen.

Bij ons op school wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. De ontmoeting tussen verschillende mensen staat centraal. Ons motto hierbij is: 'Niet apart maar samen'. Over verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing wordt bij ons op school gesproken in de kring of tijdens de lessen. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.

Burgerschap

We willen geïntegreerd ‘lesgeven’ in burgerschap en doen dat middels IPC. Daarbij hebben we aandacht voor gelijkheid, diversiteit, democratie, macht en inspraak, globalisering en duurzaamheid. Daarbij leren we de kinderen om op een correcte manier met elkaar te communiceren, kritisch te denken en respectvol te handelen. De doelen van Burgerschap zijn volledig geïntegreerd binnen ons IPC onderwijs. Onderstaande doelen komen daarbij o.a. aan bod:

  • We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige personen die respectvol omgaan met de medemens. Door bijv. bijbrengen van respect en begrip voor anderen en leren waardering uit te spreken.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die “meedoen”, die actief betrokken (willen) zijn op de samenleving, en die gericht zijn op samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: de samenwerking met Lichtenbeek, de leerlingraad, meedoen aan acties,  zorgen voor elkaar, klassendienst en tutorlezen – van kinderen voor kinderen enz.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat “democratie” inhoudt, en die daar ook naar handelen. Door staatsinrichting, aandacht voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen en aandacht voor verkiezingen.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere opvattingen en overtuigingen en daarbij andersdenkenden respecteren.
  • We besteden aandacht aan de algemene ontwikkeling. We geven onze leerlingen culturele bagage mee. Wij doen aan culturele projecten, kunstzinnige vorming, houden spreekbeurten en boekbesprekingen.
    Leerlingen krijgen ook enige kennis van religies.