Onze visie op onderwijs

Op De Esdoorn zijn wij samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ondersteuning van alle leerlingen, waarbij welbevinden en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn om tot leren en ontwikkeling te komen. Wij begeleiden de leerlingen in het leren van kennis, vaardigheden en inzicht, die zij nu en in hun latere leven nodig hebben en dragen bij aan de persoonlijke vorming van leerlingen tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu.
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Continu verankeren en waar nodig veranderen is daarbij noodzakelijk.
Wij zien de teamleden als professionals met zeggenschap over het ontwerp en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en kwaliteitsbeleid van de school.
Een goede sfeer en plezier in leren zijn belangrijke voorwaarden om onze visie tot bloei te laten komen.

Bij ons op school wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. De ontmoeting tussen verschillende mensen staat centraal. Onze missie hierbij is: “Samen spelen, samen leren, samen groeien, samen zijn!” Op onze school wordt gesproken over verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.

Door hier te klikken komt u bij een document waarin onze (in 2023-2024 opnieuw geformuleerde) visie op onderwijs uitgebreid beschreven is. Daar kunt u nu naast de 'Waarom' en 'Hoe' ook de 'Wat' vinden, waarin beschreven is wat u straks terug moet kunnen zien in ons onderwijs en waar we de komende vier jaren hard aan gaan werken.

Door hier te klikken komt u bij een uitgebreide nieuwsbrief van maart 2024 waarin het proces wordt beschreven hoe De Esdoorn en Lichtenbeek te werk zijn gegaan bij het opnieuw formuleren van de visie op onderwijs.

Burgerschap

We willen geïntegreerd ‘lesgeven’ in burgerschap en doen dat middels IPC. Daarbij hebben we aandacht voor gelijkheid, diversiteit, democratie, macht en inspraak, globalisering en duurzaamheid. Daarbij leren we de kinderen om op een correcte manier met elkaar te communiceren, kritisch te denken en respectvol te handelen. De doelen van Burgerschap zijn volledig geïntegreerd binnen ons IPC onderwijs. Onderstaande doelen komen daarbij o.a. aan bod:

  • We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige personen die respectvol omgaan met de medemens. Door bijv. bijbrengen van respect en begrip voor anderen en leren waardering uit te spreken.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die “meedoen”, die actief betrokken (willen) zijn op de samenleving, en die gericht zijn op samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn: de samenwerking met Lichtenbeek, de leerlingraad, meedoen aan acties,  zorgen voor elkaar, klassendienst en tutorlezen – van kinderen voor kinderen enz.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat “democratie” inhoudt, en die daar ook naar handelen. Door staatsinrichting, aandacht voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen en aandacht voor verkiezingen.
  • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect voor andere opvattingen en overtuigingen en daarbij andersdenkenden respecteren.
  • We besteden aandacht aan de algemene ontwikkeling. We geven onze leerlingen culturele bagage mee. Wij doen aan culturele projecten, kunstzinnige vorming, houden spreekbeurten en boekbesprekingen.
    Leerlingen krijgen ook enige kennis van religies.