Informatie ABC

A - Aanmelden nieuwe leerling

Als u uw kind wilt aanmelden op onze school klik dan hier

A - Activiteiten

Naast het dagelijks werk in de klas zijn er op onze school ook veel activiteiten die buiten de klas plaatsvinden. Een aantal daarvan is inmiddels uitgegroeid tot een begrip:

 • Aan het begin van het schooljaar het Pleinfeest.
 • Schoen zetten (groep 1 t/m 4) en het bezoek van Sinterklaas.
 • ‘s Avonds kerstviering met een buffet en een Smulparadijs.
 • Tentoonstellingen en afsluitingen van IPC.
 • Met carnaval verkleed naar school.
 • Sport/speldag oftewel Koningsdag voor de groepen 1 t/m 8.
 • Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.
 • Excursies die aansluiten bij de IPC thema’s.
 • Survivaldag in groep 7.
 • Schoolkamp groep 8.
 • Esdoorn Got Talent

Daarnaast hebben we ook nog naschoolse activiteiten. Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven. Kosten die hieraan verbonden zijn worden door de ouders zelf betaald. U kunt hierbij denken aan:

 • Drama
 • Mad Science
 • Typecursus
A - Antipestcoördinator

Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen op een goede manier met elkaar omgaan. Wij besteden veel aandacht aan de preventie van pesten door positief voorbeeldgedrag. Mocht het toch misgaan dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. Deze kan eventueel onze anti-pestcoördinator, Maaike van der Putten inschakelen. Wij hebben een anti-pestprotocol, u kunt dit via deze link vinden. 

B - Buitenschoolse opvang (BSO)

De SKAR verzorgt de voor- en naschoolse opvang binnen onze Brede school onder de naam BSO De Boomhut. Wilt u als ouder meer weten over De Boomhut dan kunt u een kijkje nemen op de website De Boomhut.

De Boomhut, Bachstraat 47, 6661 CP Elst

M 06 - 184 751 20  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B - Brengen en halen

Aan het begin van iedere schooldag staat de directeur 10 minuten vóór aanvang van de schooltijd buiten op het plein. Om 8.20 uur gaat de bel en mogen de kinderen naar binnen. De kleuters mogen rechtstreeks bij de deur van hun groep naar binnen (m.u.v. koude dagen). 

Als u een korte mededeling wilt doen aan de leerkracht, dan kan dat in de tijd voordat de school begint. U mag dan gerust de klas binnen lopen.

We doen dit omdat we zo rustig aan de schooldag kunnen beginnen en de leerkracht alle aandacht aan de kinderen kan besteden.

Wilt u een uitgebreider gesprek, dan is het handiger daarvoor een afspraak te maken met de leerkracht na schooltijd.

Natuurlijk wilt u op de hoogte blijven van wat er in de klas gebeurt. Tussen 14.30 en 14.45 uur bent u van harte welkom in de klas om bijvoorbeeld naar het werk van uw kind of de IPC-prikwanden te kijken. 

C - Contactpersonen

Het kán voorkomen dat een kind of ouder met een probleem/klacht zit en wil weten waar hij/zij daarmee terecht kan. U kunt hiervoor bij de interne vertrouwenspersonen Maaike van der Putten of Paul Baayens terecht. Indien noodzakelijk kunnen zij doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon.

E - Eerste schooldag

Als uw kind vier jaar wordt, mag hij of zij naar school. Ongeveer 4 weken voor die datum neemt de leerkracht contact met u op. Samen spreekt u dan twee dagdelen af waarop uw kind kan komen ‘wennen’.

Alle kinderen die na 31 mei en vóór 1 oktober vier jaar worden, komen vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie naar school.

De kinderen die in december vier jaar worden adviseren wij na de kerstvakantie in januari te starten.

E - Externe instanties

PassendWijs

Samenwerkingsverband PassendWijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe en Renkum.  Alle aangesloten besturen van Samenwerkingsverband PassendWijs hebben afspraken met elkaar gemaakt op welke wijze er voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. PassendWijs heeft orthopedagogen in dienst en een ondersteuningsteam. De mensen in het ondersteuningsteam hebben expertise op het gebied van leerproblematiek of gedrag. Voor meer informatie klik u op de volgende link: PassendWijs

Kentalis

Wanneer een kind problemen ondervindt op het gebied van taal dan kunnen wij Kentalis inschakelen. Wij kunnen een consultatie & advies aanvragen en dan komt er iemand van Kentalis observeren. Er vindt dan een gesprek met de ouders plaats en er volgen adviezen. Dat kunnen handelingsadviezen zijn voor school en thuis, maar ook een verwijzing voor extra onderzoek bij het audiologisch centrum. Voor meer informatie klik op de volgende link: Kentalis

Schoollogopedist: Francis Vermaas

Als de problemen op taal- of auditief gebied liggen, kan het zijn dat ons advies is uw kind een keer door de schoollogopedist te laten testen. De schoollogopedist behandelt geen kinderen maar test alleen kinderen en geeft adviezen of verwijst door. Bij alle kleuters die het jaar daarop naar groep 3 gaan, wordt een taal- en een auditieve screening afgenomen. Als uw kind naar de schoollogopedist is geweest krijgt u altijd een verslag, dit kan zowel schriftelijk, telefonisch of d.m.v. een persoonlijk gesprek zijn.

Screening van jongere/oudere leerlingen is mogelijk na aanmelding door de leerkracht. Heeft u vragen over de ontwikkeling van de spraak geef dat dan door aan de leerkracht.

Jeugdgezondheidszorg:

 • Hulpverlening Gelderland Midden; afd. Jeugdgezondheidszorg
 • Jeugdarts: Eveline van Delft
 • Doktersassistent: Dana Tubalawony
 • Jeugdverpleegkundige: Bianca Peelen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. De jeugdarts, doktersassistente en schoolverpleegkundige zijn gespecialiseerd op het gebied van kinderen. Zij behandelen niet en schrijven geen medicatie voor. Zij geven voornamelijk adviezen of verwijzen door.

De doktersassistent onderzoekt de 5/6 jarigen en de 10/11 jarigen. De kinderen die het betreft krijgen vragenlijsten thuisgestuurd. Aan u het verzoek deze zo snel mogelijk in te leveren bij de leerkracht. Bij het onderzoek hoeft u niet aanwezig te zijn. Bij de 5/6-jarigen wordt er met behulp van door u ingevulde vragenlijsten een aantal testjes lichamelijk (ogen, oren, lengte, gewicht) en sociaal (vindt uw kind het leuk op school, zit het goed in z'n vel) gedaan. Zo nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor de jeugdarts om te kijken welke extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Het gaat hier om een kort lichamelijk onderzoek. U wordt altijd gevraagd om toestemming en u krijgt na het onderzoek schriftelijk de bevindingen door.

De jeugdarts heeft regelmatig spreekuur op de basisscholen in Elst. Zij ziet kinderen die problemen hebben met de lichamelijke ontwikkeling en/of klachten op dit gebied (bijv. gehoor, gezichtsvermogen, lengte- en/of gewicht, motoriek, etc.) of  problemen/klachten hebben op het gebied van de psychosociale ontwikkeling of sociale omgang met leeftijdsgenootjes. Het kan zijn dat uw oproep voortvloeit vanuit het consultatiebureau. De leerkracht of IB-er kan u ook adviseren om met uw kind naar de jeugdarts te gaan. U kunt ook zelf bij hen aangeven graag een afspraak te willen. De IB-er meldt uw zoon/dochter dan aan en u krijgt de oproep voor het spreekuur thuisgestuurd.

De jeugdverpleegkundige ziet vooral kinderen met problemen op het gebied van slapen, eten, voeding, beweging, sport/spel, sociale weerbaarheid, pesten, opvoeding en zindelijkheid. De school maar ook de ouders kunnen via de leerkracht of IB-er hun kind hiervoor aanmelden. U ontvangt via de GGD Gelderland Midden een uitnodiging.

Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan op iedere werkdag via telefoonnummer 088-3556000.

Schoolmaatschappelijk werker:  Lieke Gijzen (M 06 5782 6931  E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium problemen met de opvoeding te signaleren en zo nodig op te pakken. Hiermee kan schooluitval of escalatie van problemen worden voorkomen. Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind slechter slaapt of eet, veel ruzie maakt of juist veel stiller is dan normaal. Zijn er veranderingen in de thuissituatie, is er iets ernstigs gebeurd (bijv. scheiding), is uw kind opeens moeilijk aanspreekbaar of onhandelbaar, vertoont uw kind opeens ander gedrag (boos, gesloten, bang)?

Wanneer u zorgen heeft over uw kind, neem dan contact op met het schoolmaatschappelijk werk of  bespreek het met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider. Zij brengt u dan in contact met schoolmaatschappelijk werk.

Team Sociaal Domein en Sociaal Kernteam

De Gemeente Overbetuwe is vanaf 1 januari 2015 onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de jeugdhulp. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal Kernteam of bij het team Sociaal Domein. Samen met u kijken ze welke mogelijkheden er zijn. Zij zijn bereikbaar via Ambtshuis, Dorpsstraat 8, Elst. Inloopspreekuur op woensdag van 13.00 – 17.00 uur of bellen: 140481. Ook kunt u terecht voor vragen over bijvoorbeeld opvoeding bij het Sociaal Kernteam. Meer info op: Kernteam Overbetuwe

Jeugdhulp gemeente Overbetuwe

Om problemen sneller te signaleren en de zorg voor kinderen te verbeteren is in de gemeente Overbetuwe een integrale ondersteuningsstructuur opgezet. Uitgangspunt daarbij is dat problemen rond het kind snel gesignaleerd worden en er snel en adequaat gekeken kan worden wat er nodig is thuis en op school zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Er zijn twee pijlers:

 • Het rondetafelgesprek: Deze staan een aantal keren per schooljaar ingepland maar kunnen, als dat gewenst is, ook worden georganiseerd op korte termijn. De ouders, leerkracht, intern begeleider aangevuld met eventueel de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker en/of een orthopedagoog van het samenwerkingsverband sluiten hierbij aan. Er wordt dan besproken wat er aan de hand is met een kind, wat voor hulp de ouders of het kind nodig heeft, welke adviezen de school het beste kan geven en wie die hulp het beste kan geven. Het gaat erom snel in actie te komen en de zorg goed op elkaar af te stemmen zodat er adequaat gehandeld kan worden.
 • Het LEJO (Lokaal Expertiseteam Jeugd Overbetuwe): Integrale en adequate samenwerking rondom jeugd en gezin. In dit team zitten o.a. de jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, kernteam, Jeugdbescherming Bureau Gelderland. Indien noodzakelijk wordt de basisschool hierbij uitgenodigd.

Ook heeft de gemeente jeugdconsulenten in dienst. Als uw kind hulp of ondersteuning nodig heeft, dan kunnen wij of u dit overleggen met de jeugdconsulenten. Ook voor IQ-onderzoek of dyslexieverklaringen kunt u bij hen terecht. Zij bekijken samen met u of u voor vergoeding van de gemeente in aanmerking komt.

F - Fruitpauze en lunchen

In de ochtend is er tijdens de pauze voor de kinderen de mogelijkheid fruit te eten en wat te drinken. Onze voorkeur gaat uit naar iets gezonds. Wilt u uw kind daarvoor elke dag fruit (geen brood of koek) meegeven. Voor de lagere groepen graag schoongemaakt fruit.

Daarnaast mogen de kinderen iets drinken; water, een melkproduct of vruchtensap (geen priklimonade en het liefst geen toegevoegde suikers). Wij vinden op De Esdoorn duurzaamheid belangrijk en hebben liever geen pakjes en plastic zakjes o.i.d. Daarom bij voorkeur het eten en drinken in een bakje en beker voorzien van naam.

Tussen de middag eten de kinderen in hun eigen klas. Geeft u uw kind op de dagen dat uw kind tot 14.30 uur naar school gaat een lunchpakketje (brood en iets te drinken, zie ook fruitpauze) mee. Wilt u het lunchpakket gezond houden, dus geen koek, snoep of kauwgum.

F - Fotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. Ieder jaar wordt er een groepsfoto en individuele foto’s gemaakt. U bent niet verplicht om de foto’s af te nemen. De datum staat op de informatiekalender.

G - Gesprekken ouders met leerkrachten

Mocht u als ouder graag een gesprek over uw kind willen met de leerkracht, dan kan dat vanaf 15.30 uur en op woensdag vanaf 13.00 uur. Vóór die tijd hebben leerkrachten pauze en overleg. We vragen u hiervoor een afspraak met de leerkracht te maken. Heeft u problemen met één van de leerkrachten, loopt u daar dan niet mee rond, maar neem contact op met de leerkracht. Ook kunt u contact opnemen met de directeur of de intern begeleider.

G - Gevonden voorwerpen

Er blijven regelmatig (veel) spullen op school liggen. Als u iets kwijt bent kijk dan gerust eens in de bakken onderin de postvakkenkast bij de trap tegenover de keuken. Vóór iedere vakantie gaan de spullen die zijn blijven liggen weg. Bij de facilitair medewerker, Annemarie Corssmit, is een speciaal bakje voor de gevonden fietssleutels.  

G - Groepsverdeling

Op De Esdoorn werken we met homogene (bijv. groep 3, 5, 7) en heterogene groepen (bijv. groep 1/2, 5/6, 7/8).

Soms moeten groepen opnieuw ingedeeld worden. We willen dit zo goed mogelijk doen. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van deze stappen is dat er evenwichtige groepen ontstaan, jongens/meisjes, in getal én in zwaarte (verdeling zorgleerlingen).

De stappen zien er als volgt uit:

 • Van iedere groep wordt vóóraf een sociogram gemaakt. Het sociogram geeft ons een indicatie met wie kinderen graag samenwerken.
 • Het aantal leerlingen wordt evenwichtig verdeeld.
 • Het aantal leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt evenwichtig verdeeld.
 • De conceptverdeling wordt ter goedkeuring aan de intern begeleider en directeur voorgelegd.
 • De ouders van de leerlingen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de groepsindeling.

Ouders kunnen met vragen over de verdeling bij de directie terecht. Het kan voorkomen dat een leerkracht gevraagd wordt om bij een dergelijk gesprek aanwezig te zijn om een en ander te verduidelijken.

G - Gymnastiek

De kleutergroepen en de Rupsen gymmen 2 keer per week in het speellokaal op school. De andere groepen hebben op dinsdag en vrijdag gymnastiek in sporthal de Helster.

Tijdens de gym dragen de kinderen een gympakje of een korte broek met een t-shirt en hebben schone sportschoenen/sneakers aan. Het is erg fijn als de kinderen met lange haren deze op de gymdagen vast hebben. 

H - Hoofdluis

Hoofdluis kan snel verspreid worden, vooral onder kinderen. Na iedere vakantie controleren hulpouders alle kinderen. Daarnaast verwachten we dat u ook regelmatig uw kind(eren) op hoofdluis controleert. Zodra er hoofdluis in een groep heerst, krijgt u als ouder/verzorger een bericht hierover met als doel uw kind in die periode extra goed te controleren. Als de hulpouder bij uw kind hoofdluis signaleert, wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Hoe herkent u hoofdluis?

Luizen zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijne witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, terwijl neten juist aan het haar vastkleven. Witte stipjes op het haar in de buurt van de hoofdhuis die zich niet laten wegblazen of wegvegen, zijn vermoedelijke neten.

Controleren

Hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Het is belangrijk vooral deze plekken goed te doorzoeken op kruipende luizen of op het haar vastklevende neten.

Behandelen

 • Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een goede netenkam, bij voorkeur een metalen.
 • Nat haar dat gespoeld is met crèmespoeling, kamt gemakkelijker. Kam het haar van achteren naar voren (van nek naar pony). Begin tegen de schedelhuid aan! Start van het ene naar het andere oor en kam zo al het haar door.
 • Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de wasbak. U kunt kammen 5 minuten uitkoken of ze ontsmetten met alcohol (70%). Kleine neten kunnen, ondanks het kammen met een netenkam, op het haar geplakt blijven zitten. Naarmate ze groeien, zullen ze beter uitkambaar zijn. Voor een sneller resultaat, kunt u neten ook een voor een met de hand verwijderen.
 • Combineer het kammen eventueel met een antihoofdluismiddel, dit is niet beslist nodig. Kies dan in ieder geval voor een geregistreerd product. Op de volgorde van werkzaamheid zijn dit:
  • Middelen met de stof dimethicon, zoals XTLuis® (zonder bestrijdingsmiddel);
  • Lotion en shampoo op basis van malathion: Prioderm® of Noury® (met bestrijdingsmiddel);
  • Crèmespoeling en lotion op basis van permetrine: Loxazol® (met bestrijdingsmiddel);
  • Spray op basis van bioalletrine/piperonylbutoxide: PARA-spray® (met bestrijdingsmiddel)

Ook als u een hoofdluismiddel gebruikt, moet u 14 dagen dagelijks het haar kammen!

Meer informatie zie: Voorlichtingsfilmpje

H - Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de leerlingen incidenteel huiswerk. Dit huiswerk bestaat bijvoorbeeld uit het leren van een topografietoets of het maken van een opdracht voor IPC. Ook bereiden de kinderen, vanaf groep 5, thuis een spreekbeurt voor.

H - Hulpouders

Wij werken bij ons op school met groepsouders en hulpouders.

Groepsouders zijn een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders en zijn extra betrokken bij de groep. Niet alleen wat betreft afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten, maar ook om vragen, wensen en klachten die er mogelijk in de groep zijn te signaleren. De groepsouder kan ook worden gevraagd voor activiteiten in de groep. Men moet hierbij denken aan: knutselactiviteiten, excursies, kerstfeest enz. We gaan uit van 1 of 2 groepsouders per groep.

Hulpouders zijn niet meer weg te denken uit onze school; zij zijn actief bij diverse activiteiten in de verschillende groepen. Alle ouderactiviteiten gebeuren onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Ouders en opa’s en oma’s zijn behulpzaam bij o.a. knutselactiviteiten, sport- en speldag en begeleiding bij excursies.

Voor reparatie en het schoonmaken van de materialen en voor het versieren van de school wordt ook regelmatig de hulp ingeroepen van ouders.

Wij vragen ook ouders die tussen de middag kunnen ondersteunen. Wij vinden het heel erg fijn als er ouders of opa’s en oma’s zijn die af en toe tussen de middag met de kinderen willen eten en/of surveilleren tijdens het buitenspelen. De leerkracht heeft dan tijd om even rustig een boterham te eten. Via een inschrijflijst op Klasbord kunt u zich hiervoor aanmelden. Tijdens de groepsouderavond krijgt u de nodige informatie over wat er van u wordt verwacht. Wij stellen uw hulp zeer op prijs. Tijdens het buitenspelen is ook altijd een personeelslid aanwezig.

I - IEP

Op de Esdoorn gebruiken we het IEP leerlingvolgsysteem. Benieuwd naar de uitgangspunten van IEP? Bekijk de video via de link hieronder!

IEP Leerlingvolgsysteem (informatie voor ouders)

In het rapport op MijnRapportFolio worden de IEP-resultaten van de kinderen in de groepen 3 t/m 8 in de vorm van een Talentenkaart twee keer per jaar toegevoegd onder de knop 'Documenten'.

Hieronder zijn twee leeswijzers te vinden:

I - Indelen leerlingen

Elk jaar bekijken we opnieuw en zorgvuldig of de samenstelling van de groepen zo optimaal mogelijk is. Het kan daardoor voorkomen dat leerlingen opnieuw ingedeeld worden.

Om het indelen zo goed mogelijk te laten verlopen, is het volgende stappenplan indelen leerlingen opgesteld.

K - Klachtenregeling

Via deze link vindt u meer informatie over onze klachtenregeling.

K - Klasbord

Als ouder krijgt u van de leerkracht aan het begin van het schooljaar een inlogcode om gebruik te kunnen maken van Klasbord. Dit is een beschermde omgeving waar de leerkracht informatie over de groep en foto’s van activiteiten publiceert. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vragen wij toestemming om foto’s van uw kind te mogen publiceren op Klasbord. Geeft u deze toestemming niet, dan houden wij daar rekening mee. U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

K - Kwaliteitskaart Schooladvies 7-8

Klik hier voor de kwaliteitskaart

L - Leerplicht en extra verlof

Elk kind dat de leeftijd van 5 jaar heeft bereikt is leerplichtig. Vanaf dat moment kan er in uitzonderingsgevallen voor extra verlof toestemming worden verleend. Als er sprake is van, zoals de wet het noemt, gewichtige omstandigheden, mag de directeur maximaal 10 dagen verlof geven. De conclusie dat men "recht" heeft op 10 dagen extra verlof is onjuist! Als u extra verlof wilt dan moet u dat m.b.v. speciale formulieren aanvragen. U kunt deze ophalen bij de directeur of van de website downloaden.

Verlof tijdens de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar is niet toegestaan. Als u zich niet aan deze regel houdt zijn wij verplicht het verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe. Een boete behoort dan tot de reële mogelijkheden. Ook regelmatig te laat komen is verzuim, dit moeten wij óók melden bij de leerplichtambtenaar.

Meer informatie en aanvraagformulieren voor verlof kunt u vinden via deze link.

L - Leden MR en AC

MR:

 • Voorzitter: Hilde Martin-Evers
 • Secretaris: Nathalie van der Hoeven
 • Oudergeleding: Thijs Hummelink, Hilde Martin-Evers, Marijke Tibosch
 • Personeelsleden: Maaike Woolschot, Nathalie van der Hoeven, Maaike van der Putten
 • Adviserend lid Lichtenbeek: Sindi Eikelenboom-van Megen (ouder) en Linda van Raaij (teamleider)
 • Adviserend lid directie: Vincent Scholte

AC:

 • AC Voorzitter: Marjolein Hendriks
 • Penningmeester: Marleen van der Wielen
 • Secretaris: Daniëlle van de Zilver
 • Leden: Babette van de Wiel, Amanda Mens, Aniek van Dijk, Arnisa Woertman en Meghan Gielingh (vanuit het team).
 • Hulpgroep: Wisselende samenstelling
L - Leergeld Oost-Betuwe

Voor een bijdrage in de schoolkosten voor ouders met kinderen tot 18 jaar is de Stichting “Leergeld Oost Betuwe”. Zij richt zich op ouders/verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school en buitenschoolse activiteiten nauwelijks op te brengen zijn.

De contactgegevens zijn: Stichting Leergeld Oost Betuwe, van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

O - Ouderbijdrage

Op school worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd zoals sinterklaas, kerst en carnaval. Daarnaast vinden activiteiten plaats rondom de Kinderboekenweek, diverse culturele activiteiten, sport- en spelevenementen, afscheid groep 8 etc. Om de kosten van al deze activiteiten te kunnen betalen, vraagt de AC u de (vrijwillige) ouderbijdrage van € 20,- per kind te voldoen. Daarnaast vragen wij € 20,- voor excursies of activiteiten in het kader van een IPC thema. U ontvangt daarover nog een brief.

Klik voor meer informatie op deze link.

P - Passend Onderwijs

Ons samenwerkingsverband heet PassendWijs. Zij ondersteunen ons bij het geven van passend onderwijs op onze school. Wij kunnen gebruik maken van de ondersteuners op het gebied van leren en gedrag en orthopedagogen. Meer informatie kunt u hier vinden. En hoe het bij ons op school gaat leest u hier.

P - Parkeren

Wilt u ervoor zorgen dat u met parkeren en uitrijden goed let op ouders en kinderen die achter de auto’s lopen of fietsen. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties op de parkeerplaats en dit willen wij voorkomen.

P - Pleinfeestcommissie

Deze commissie bestaat uit een aantal ouders die ieder jaar het Pleinfeest in het begin van het schooljaar organiseert. Dit is een feest voor alle kinderen, ouders en het team als opening van het nieuwe schooljaar. 

P - Pleinregels

Het is i.v.m. de veiligheid niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen. Verder moeten de fietsen van de kinderen in de fietsenrekken geplaatst worden. Ouders die hun kinderen brengen of halen, kunnen hun fiets op of buiten het plein zetten. Bij voorkeur zo dat anderen er geen last van hebben.

P - Plusklas en talentontwikkeling

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, krijgen dit aangeboden door de eigen leerkracht in de groep. Daarnaast hebben wij op de woensdagochtend, samen met de Sunte Werfert, een bovenschoolse plusklas. Op de woensdagochtend komen kinderen van beide scholen uit de groepen 5/6 en 7/8 bij elkaar onder begeleiding van een leerkracht. Zij gaan aan de slag met verdiepingsactiviteiten en verrijkingsstof. De kinderen werken aan meer complexe denkvaardigheden en inzicht in hun eigen denken en leren. Daarnaast is binnen onze school een specialist meer- en hoogbegaafdheid die de kinderen en leerkrachten begeleid. Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids en in het beleidsplan meerbegaafden.

Zie voor meer informatie deze link onder 'verrijking en verdieping'.

P - Prikbord en informatie

Op het prikbord bij de hoofdingang hangt informatie over de IPC thema’s. Op de zuil in de hal bij de hoofdingang en op het prikbord bij de andere ingang hangt overige informatie. Bij de groepen hangt soms ook informatie bij de ingang van het lokaal. Informatie over school versturen wij per e-mail en Klasbord. Zorgt u ervoor dat wij altijd het goede e-mailadres hebben?

P - Protocollen

Op school hebben wij voor een aantal zaken protocollen opgesteld om bepaalde zaken op een goede manier te regelen.

Belangrijke protocollen voor u kunnen zijn:

R - Rapportage

Wij gebruiken MijnRapportFolio (MRF) om de vorderingen van kinderen bij te houden. Dit is een digitaal rapportagesysteem. Bij ieder IPC-thema beoordelen de kinderen vanaf groep 5 zichzelf aan de hand van de gestelde doelen. De leerkracht geeft ook een beoordeling. Eventueel gaan zij hierover samen in gesprek. Ook voor de andere vakgebieden gebruiken wij het Rapportfolio. De kinderen krijgen geen papieren rapport meer.

Zie voor informatie wanneer er wat wordt ingevuld het bovenstaande schema. 

R - Roken

Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Er mag nergens op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

S - Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in hun klas. Daarnaast krijgen de kinderen de tijd om even lekker buiten te spelen.

Onze schooltijden:

 • Maandag: 8:30 uur tot 14:30 uur 
 • Dinsdag: 8:30 uur tot 14:30 uur 
 • Woensdag: 8:30 uur tot 12:15 uur 
 • Donderdag: 8:30 uur tot 14:30 uur
 • Vrijdag: 8:30 uur tot 12:00 uur (Groep 1 t/m 4)  /  8:30 uur tot 14:30 uur (Groep 5 t/m 8)

De groepen 1/2 en 3/4 zijn gedurende het schooljaar een aantal vrijdagen vrij. Deze staan op de kalender vermeld.

S - Stage

Stagiairs

De Esdoorn is een opleidingsschool. Wij willen Pabo-studenten (Pedagogische Academie Basisonderwijs) graag de kans geven om het vak van groepsleerkracht op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal opdrachten uit. Daarnaast kan de stagiaire behulpzaam zijn bij de dagelijkse praktijk. Ook proberen wij ieder jaar meerdere LIO-stagiairs op te leiden binnen onze school. LIO staat voor “leerkracht in opleiding”. Dit zijn stagiairs die in het laatste jaar van hun opleiding een langere periode aaneengesloten en zelfstandig een groep draaien. Uiteraard blijft de groepsleerkracht eindverantwoordelijk.

Naast stagiairs van de Pabo werken wij samen met studenten pedagogiek en ALO studenten (studenten lichamelijke opvoeding) van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

T - Telefoons

Als ervoor gekozen wordt om een mobiele telefoon mee naar school te nemen, dan gebeurt dit volledig op eigen risico. Het is niet toegestaan om de telefoon onder schooltijd aan te hebben. De telefoon moet bij binnenkomst worden uitgeschakeld en opgeborgen in een daarvoor bestemde bak en mag er aan het einde van de dag weer worden uitgehaald. 

T - Traktaties

Als uw kind jarig is dan mag het natuurlijk trakteren, maar géén snoep. Er zijn veel andere mogelijkheden, zoals doosjes rozijnen, zoute koekjes, kaas, worst en fruit. De kinderen hoeven geen speciale traktaties voor de leerkrachten mee te nemen, ze gaan niet langs de klassen.

Voor wat ideeën zie de link: gezonde traktaties voor op school

U - Uit de school geklapt

Een paar keer per jaar hebben wij met alle kinderen van de school een bijeenkomst in de zaal: ’uit de school geklapt’. Het doel is dat de kinderen meer betrokken raken bij wat er binnen de school/groepen leeft en ze leren het geleerde te presenteren op een leuke manier. Zo kunnen kinderen wat vertellen of laten zien over o.a. IPC, gebeurtenissen in de groep en excursies. Bij de eerste ’uit de school geklapt’ stellen de kinderen uit de Kinderraad zich voor.

V - Vervanging

Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte, familieomstandigheden, scholing of een andere vorm van verlof, doen wij ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het uiterste geval vragen wij ouders om hun kind thuis te houden. De procedure bij afwezigheid van leerkrachten

 1. We zorgen voor een vervanger in de groep. Er wordt contact opgenomen met de invalpool (IPPON) om een vervangende leerkracht aan te vragen. Lukt de vervanging niet met een leerkracht uit deze invalpool, dan worden de parttime leerkrachten (met andere werkdagen dan de ziektedag) benaderd om in te vallen.
 2. Een beschikbare vaste leerkracht zal vervangen in de groep van de afwezige leerkracht. Bijvoorbeeld een eigen onderbouwleerkracht die groep 8 neemt, zodat de invaller de onderbouwgroep kan begeleiden.
 3. Er zal interne vervanging geregeld worden (indien nodig met toezicht op afstand). Denk aan het inzetten van een intern begeleider, directeur, onderwijsassistent, stagiaire, enz. Deze interne vervanging is beperkt mogelijk. Dit om te vermijden dat ook de eigen werkzaamheden van de interne vervanger te veel in de knel komen.
 4. De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. De leerlingen worden verdeeld over meerdere groepen volgens een verdeellijst.
 5. Er zijn geen mogelijkheden. Als we na het volgen van de vorige stappen van deze procedure nog steeds geen mogelijkheden hebben gevonden voor vervanging van de groepsleerkracht wordt u (indien mogelijk een dag van tevoren) via de mail geïnformeerd. U wordt dan gevraagd de kinderen maximaal een dag thuis te houden. Indien we u pas ‘s ochtends vóór schooltijd kunnen laten weten dat er geen vervanging is, is er het eerste uur (8.30-9.30 uur) opvang beschikbaar, zodat u in deze tijd nog opvang kunt regelen. We streven ernaar kinderen niet langer dan één dag thuis te houden. Op basis van een roulatiesysteem blijven er elke schooldag andere groepen thuis. Ouders van de betrokken kinderen worden de dag van tevoren geïnformeerd. Indien groepen thuis moeten blijven, wordt daar melding van gedaan aan het bestuur en bureau leerplicht (RBL Midden Gelre).
V - Verzekeringen

Wonderwijs sluit ieder jaar voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering af. Deze verzekering dekt het risico van ongevallen tijdens het naar school gaan, naar huis gaan, het verblijf op school, excursies e.d. Schade aan kleding, bril, fiets etc. valt hier niet onder. Ook heeft Wonderwijs een SVI-plusverzekering. Deze verzekering biedt dekking voor de bestuurder en inzittenden van het eigen/geleasde voertuig bij een ongeval.

V - Voortgezet Onderwijs

Na acht jaar basisschool is het zover. De stap naar het voortgezet onderwijs wordt gemaakt. Een grote en belangrijke stap voor zowel de kinderen als ouders. Eerst worden de ouders en kinderen van groep 8 uitgenodigd voor de informatieavond VO in januari. Kort daarna wordt het schooladvies (type onderwijs) van de leerkracht met de ouders en kind besproken. Dit advies is gebaseerd op de schoolvorderingen, de werkhouding, de inzet en de betrokkenheid van het kind.

In april wordt de door het ministerie verplichte eindtoets, bij ons op school IEP-Eindtoets (voor meer informatie zie de link), afgenomen.

Vóór die tijd gaan de ouders en kinderen op pad om de diverse scholen te bezoeken en krijgen zo een beeld van wat er binnen de mogelijkheden van het kind zoal te kiezen valt. Ook maakt groep 8 als geheel een dagje voortgezet onderwijs mee.

Uiteindelijk worden knopen doorgehakt en worden de kinderen rond 1 maart bij hun nieuwe school aangemeld. Als uw kind officieel is ingeschreven bij de VO-school krijgen wij dat te horen en sturen wij een digitaal leerlingendossier op. U krijgt het dossier ook via de leerkracht. Hierin staan o.a. de uitslag van de IEP-toets en de uitslagen van de gemaakte toetsen op onze school.

W - Wonderwijs

Ons schoolbestuur is Wonderwijs.

Hoenderik 9, 6662 VM Elst. Postbus 210, 6660 AE Elst Tel. 0481-350003

College Van Bestuur : Hennie van Schilt en Yvonne Smits.

Ga naar Wonderwijs om meer te lezen over ons bestuur.

Z - Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan willen wij dat graag van u weten tussen 8.00 en 8.20.

U kunt dit doen via de Klasbord-app.

Informatie ABC

Heeft u een praktische vraag? De kans is groot dat het antwoord hierop te vinden is in de Informatie ABC.

Contact

OBS de Esdoorn
Chopinstraat 3
6661 CZ Elst
0481 - 371349
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zie 'Scholen op de kaart' voor meer informatie over onze school.

Klik hier voor Het handboek voor Privacy 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze Functionaris Gegevensbescherming is Frederik Peters. De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Cookie instellingen